“บุคลากร และนศ. ม.ศรีปทุม คว้า 9 รางวัล ครบรอบ 35 ปี สสอท.”

21 พ.ย. 2555

 

คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สร้างชื่อคว้า 9 รางวัล ในงานสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ครบรอบ 35 ปี  โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ได้จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการและศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีความประพฤติดี สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันและประเทศชาติ  ณ ศูนย์ประชุม John 23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

 

 

 

ประกอบด้วยดังนี้  :

 

ประเภทบุคลากรดีเด่น  :

 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

 

ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

1.อาจารย์ชิษณุ อัมพรายน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 บุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

2. ดร.ถาวร ทิศทองคำ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

 

 บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

3.อาจารย์วรสรวง  ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

-  ระดับผู้ปฏิบัติการ

4. .อาจารย์ชลัท พงษ์สุข อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม

ระดับผู้ปฏิบัติการ

5. ผศ.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ อาจารย์ประจำ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป

 

บุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

6. ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

 

ประเภทนักศึกษาดีเด่น  :

-  นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

7. นางสาววรรณวิสา รชตะนันทบวร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. นายธเนศ อาจจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต

นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

9.นายศิรัส ปั้นเก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา