ม.ศรีปทุม ร่วมมือกับ Seoul Cyber University สาธารณรัฐเกาหลี

21 พ.ย. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ลงนามความร่วมมือกับ Dr. Eunjoo Lee รองอธิการบดี Seoul Cyber University สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในการลงนามครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรในระบบการศึกษาออนไลน์ และความร่วมมือในด้านอื่นๆ โดยมี Ms. Irene Park ผู้ประสานงานโครงการของ ASEAN Cyber University Task Force อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย  ,ผศ. ดร. พรวรรณ นันทแพศย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ อาจารย์ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ    ณ  Board Room ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม