ม.ศรีปทุม จับมือ ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) สร้างบุคลากรป้อนตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ สนองความต้องการ AEC

16 พ.ย. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งสร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อตอบรับความต้องการให้ตรงเป้าประสงค์ของภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสู่ตลาดแรงงาน ประเดิมโครงการแรก Hyundai & Sripatum University for Education มอบรถยนต์รุ่นใหม่ Hyundai Tucson มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ต่อยอดการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมยานยนต์ ยกระดับเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงาน AEC  

นายโยชิอากิ อิชิมูระ ประธาน บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการสนับสนุนสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งในความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้ชื่อ Hyundai & Sripatum University for Educationในวันนี้ บริษัทมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโครงการแรก ให้การสนับสนุนมอบรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น Hyundai Tucson มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนไทยของเราได้รับโอกาสในการได้เรียนรู้จากของจริง จะช่วยสร้างความแตกต่างในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ไม่มากก็น้อย และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้คือการจุดประกายครั้งยิ่งใหญ่ให้กับโครงการทางการศึกษาอื่นๆให้เกิดในอนาคต ผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ทางอาชีพได้ในอนาคต”

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยจัดการเรียนการสอนเน้นการนำความรู้ ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ การฝึกปฏิบัติจริง กรณีศึกษาจริงมาบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอน ที่มีความสอดคล้องกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งผลิตนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความเข้าใจ และรับรู้ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการในภาคธุรกิจ สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในด้านการให้คำปรึกษาและการบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาองค์การ ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยการพัฒนาองค์การ การประชุมทางวิชาการ การร่วมกันพัฒนาวิชาในหลักสูตร การสนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา และการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคต โดยวันนี้โปรเจคแรก Hyundai & Sripatum University for Education ถือได้เพียงเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อร่วมกันยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้ได้มีความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า “Hyundai & Sripatum University for Education เป็นก้าวที่สำคัญิอีกก้าวหนึ่ง ที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาจะได้แสดงความมุ่งมั่นต่อกัน เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติ ด้วยจุดประสงค์ที่สอดคล้องกันในการสร้างโอกาสในการร่วมมือระหว่างกัน โดยบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น Hyundai Tucson มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน ต่อยอดความเข้มแข็งในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในด้านวิศวกรรมยานยนต์ ทั้งในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปวส.ต่อเนื่อง) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ที่กำลังจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2556 ที่กำลังจะถึง และได้นำมาสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน เป็นกลไกที่เข้มแข็งในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศและรองรับการแข่งขันจากนานาชาติ หลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน”

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวแรกที่สำคัญยิ่งในการร่วมมือระหว่างสององค์กรจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ได้ร่วมกันผนวกความร่วมมือเพื่อที่สถาบันการศึกษาได้ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความมุ่งหวังของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม