“สัมมนาเครือข่ายภูมิทัศน์”

2 พ.ย. 2555

สำนักงานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ เครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ 9 สถาบัน จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรอย่างไร” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวคิดและทิศทางในการพัฒนางานด้านภูมิทัศน์  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้อง Auditorium1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม