“ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ม.ศรีปทุม 2555”

31 ต.ค. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2555  ครั้งที่ 7  เรื่อง   “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาวการณ์แข่งขันในการประกอบวิชาชีพ ในยุค AEC”  ณ  ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม