ทูลเกล้าถวายทุน สนับสนุนการศึกษา ราชอาณาจักรกัมพูชา

19 ต.ค. 2555

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Hospitality Management (วิทยาลัยนานาชาติ) จำนวน 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา  ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเยาวชนชาวกัมพูชา และทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  ณ ห้องประชุม กรมราชองครักษ์ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ