ม.ศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี รอบโควตาพิเศษ 2556

16 ต.ค. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 14 มกราคม 2556 สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 ในคณะต่างๆ ได้แก่ Sripatum International College คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะบัญชี ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่ต้องสอบข้อเขียน

ทั้งนี้รายละเอียดคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ Sripatum International College  Bachelor of Arts  -  International Business Communication, Bachelor of Arts  -  English and Chinese for Business Communication และ Bachelor of Business Administration  -  International  Hospitality  Management       คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการโฆษณา, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด*, สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาการออกแบบการสื่อสารออนไลน์* คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด,   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก, สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการสมัครมี 2 ช่องทาง ช่องทางแรก สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 10 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และช่องทางที่ 2 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 14 มกราคม 2556 สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 16 มกราคม 2556 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค วันที่ 19 มกราคม 2556 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  วันที่ 26 มกราคม 2556 สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 2121-4