ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อม พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 17-18 ต.ค. 2555

15 ต.ค. 2555

ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อม พิธีประสาทปริญญา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 17-18 ต.ค. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ 17-18 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 กล่าวว่า ในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งสิ้น 2 วัน ได้แก่ กำหนดการวันฝึกซ้อมฯ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 07.00 -17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ และวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 07.00 -17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกหลักสูตร, ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

และจัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารสวนอัมพร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ แบ่งช่วงพิธีการออกเป็นได้แก่ ภาคเช้าเป็นพิธีประสาทปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบภายใน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาคบ่ายเป็นพิธีประสาทปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ, คณะบัญชี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดวันพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ระหว่างรอกำหนดวันพิธีอย่างเป็นทางการ โดยทางมหาวิทยาลัย จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการภายหลังอีกครั้ง

ทั้งนี้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ท่านใดที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญา และในวันฝึกซ้อมฯ-วันพิธีประสาทปริญญาขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านแต่งกายด้วยชุดครุยตามคณะ สาขาที่สำเร็จการศึกษา และในการเดินทางเข้าร่วมพิธีฯ ขอโปรดศึกษาเส้นทางการเดินทาง เนื่องจากการจราจรจะติดขัดมาก ควรถึงสถานที่ก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที ผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อม พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 และญาติผู้สำเร็จการศึกษา ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จ การศึกษาในวันนี้ทุกท่าน ท่านสามารถนำรถยนต์เข้าจอดรถได้ที่ ลานจอดรถ 7 ชั้นอาคาร 9, ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบ ที่ 1 (ติดกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ฝั่งโรงเรียนสารวิทยา), กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ประตูที่ 3 ลานรวมพลประจำวัน ติดกับอุโมงค์ ราบที่ 11) และสวนอาหารบางบัว (ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์) โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดรถตู้ให้บริการรับส่งระหว่างกรมทหารราบที่ 11 – มหาวิทยาลัยศรีปทุม หมุนเวียนตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ณ บริเวณ ประตูทางออก สระน้ำพุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1000, 1107, 1118, 1181, 1184 – 5, 1124-5 อีเมล์ graduation.spu@spu.ac.th หรือดูรายละเอียดทาง www.spu.ac.th