ศูนย์ให้คำปรึกษา จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสถานศึกษา

15 ต.ค. 2555

ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษากับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสถานศึกษา” ให้กับแกนนำนักศึกษาทั้ง 11 คณะภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และวิธีการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาไปปรับใช้และพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อภายในคณะและต่อตนเองได้อย่างถูกวิธี โดยมี นายโชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พร้อมคณะทีมงานให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั้นฮอล์ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา