“ยินดีกับคนเก่งคณะบริหารธุรกิจ รางวัล New Marketers 2012 ”

3 ต.ค. 2555

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปี 4 คว้า 3 รางวัลจากการประกวดเขียนแผนการตลาด โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 New Marketers 2012 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม SPU 12 ประกอบด้วย นายยุรนันท์ มะหะมาน ,นางสาวมนทิรา น้อยศิริ ,นายจีระพงษ์ กาญจนา ,นางสาววรนุช วรรณภูมิ และนางสาวจันทมาศ ราชนิยม รางวัลชมเชย ทีม SPU 14ประกอบด้วย นางสาวกนกวรรณ อินทร์มณี ,นางสาวฟารีดา สุขประสงค์ ,นางสาวสุลัดดา บุญขันธ์ ,นางสาววราภรณ์ อ้นชดชาย และนางสาววิไลพร มูลปานันท์ รางวัลชมเชยทีม SPU 3 ประกอบด้วย นางสาวน้ำฝน ไพเราะ ,นางสาวสุกานดา นิยมพร้อม ,นางสาวเพ็ญศิริ หนูหีด ,นางสาวเสาวนีย์ คงแก้ว และนางสาววันทนา รามแก้ว โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี จัดโดย บริษัท Prime Life intergroup ณ. สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี