“เสวนาเครือข่ายห้องสมุด”

2 ต.ค. 2555

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2555 เรื่อง การสร้างแผนดำเนินธุรกิจห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดปัญหาวิกฤต (Business Continuity Plan /BCP) โดยมีคณาจารย์สำนักหอสมุด จากมหาวิทยาลัยภายนอกเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 12A02 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม