“สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

2 ต.ค. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอมรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” จัดโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 12A01 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม