“คนดีศรีสังคม”

25 ก.ย. 2555

นางสาวสุฑาลินี แซ่ตัน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 1 เข้ารับประกาศนียบัตรจาก พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ในฐานะผู้กระทำความดี ในประภทผู้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ยักยอก หรือนำเอาทรัพย์สินซึ่งมีค่าของผู้อื่นมาเป็นของตน ทั้งๆที่มีโอกาสจะกระทำได้ ในงานมอบรางวัล “คนดีศรีสังคม” ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์