“น้ำประปาดื่มได้ ผ่านเกณฑ์อนามัยโลก”

20 ก.ย. 2555

อาจารย์วุฒิรักษ์ ไชยันติร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบประกาศนียบัตรจากนายเจริญ  ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ในฐานะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานสถาบันการศึกษา ประจำเขตสำนักงานประปาสาขาพญาไท ที่มีระบบน้ำประปา ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย  จัดโดยการประปานครหลวง  ณ ห้องเจ้าพระยา 2-4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์