“แข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย วันยุวกวี ครั้งที่ 35”

20 ก.ย. 2555

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสโมสร ยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ จัดงานวันยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี ครั้งที่ 35” ซึ่งเป็นการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศ    บทร้อยกรอง ระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่ ทีมจากโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา และรางวัลชนะเลิศประเภทตอบปัญหาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ ทีมจากโรงเรียนธัญบุรี  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีโรงเรียนจากประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 184 โรงเรียน ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม