เสริมทักษะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

20 ก.ย. 2555

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Idea and Idol for Business: Being An Entrepreneur” ฝึกทักษะความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจจำลอง ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต ตามโครงการของ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ณ ลานกิจกรรม อาคารสบายมบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา