โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ: SICGE TEFL Train the Trainer On-Line Learning & Face-to-Face Workshop

18 ก.ย. 2555

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Consortium for Global Education (CGE) สหรัฐอเมริกา จัดโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ: SICGE TEFL Train the Trainer On-Line Learning & Face-to- Face Workshop เป็นโครงการที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555 ได้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน จากการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 50 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 24 แห่ง โดยอาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานจากเจ้าของภาษา กิจกรรมการอบรมจะแบ่งเป็น การฝึกอบรมแบบออนไลน์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และการเข้าร่วม Face-to-Face Workshop  ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม