“วิชาการนานาชาติ รัฐประศาสนศาสตร์”

17 ก.ย. 2555

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงาน  เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารกิจการสาธารณะว่าด้วยความท้าทายและทิศทางในกลุ่มอาเซียนและภูมิภาคอื่น “2012 Thailand International Conference on Public Administration and Public Management: Challenges and Prospects in ASEAN and Beyond” ASEAN โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา