“แถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ”

17 ก.ย. 2555

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการประชุมนานาชาติรัฐประศาสนศาสตร์ ในประเด็น “ความร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าภาพร่วมในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต” โดยมีผศ.ดร.วิรัช   เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงาน พร้อมด้วยผู้แทนนักวิชาการ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแถลงข่าว  ณ ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา