สัมมนาครู “การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21”

14 ก.ย. 2555

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรแนะแนว หัวข้อ “การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21” ให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคณะครูแนะแนวที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณให้แก่ประธานในพิธีด้วย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา