สัมมนาผู้นำนักศึกษา เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

28 ส.ค. 2555

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร. จิรวัฒน์ วีรังกร ประธานคณะอนุกรรมการการพัฒนานิสิต นักศึกษานอกชั้นเรียนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง  ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง และสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จำนวน 300 คน ในหัวข้อ “ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาควรมีบทบาทอย่างไร เพื่อความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้นำนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา