“SPU ASEAN WE…ASEAN WEEK 2012”

24 ส.ค. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสให้เกียรติประธานเปิดโครงการ SPU ASEAN WE…ASEAN WEEK 2012 และพาเยี่ยมชมผลงานแสดงศักยภาพของนักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างการยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างของอาเซียน ณ ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม