โครงการ SPU AESAN WE ASEAN WEEK 2012

20 ส.ค. 2555

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์ และ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันจัดโครงการ  SPU  AESAN WE Asean WEEK 2012 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างการยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างของอาเซียน โดยจะมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 สิงหาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ภายในงานพบกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นิทรรศการประชาคมอาเซียน เสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “THAILAND  VS  ASEAN : PROS AND CONS”  การประกวดขบวนพาเหรด SPU  GETTING ready  FOR  asean  ซุ้มเทศกาลอาเซียน  การแสดง Colors of asean การแข่งขันตอบปัญหา asean quiz -Quick – quit  การประกวด  Asean art of cooking และ การฉายภาพยนตร์  Big  asean cenima