ม.ศรีปทุม ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

20 ส.ค. 2555

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยินดีต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมิน ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

         รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554

ที่

ชื่อ/สกุล

ตำแหน่งผู้ประเมิน

1

รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ

2

ผศ.สนิท ชุนดี กรรมการ

3

รศ.ชาญ ถนัดงาน กรรมการ

4

รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ กรรมการ

5

ดร.นิมิต บุญภิรมย์ กรรมการ

6

ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์ กรรมการ

7

อาจารย์นภวรรณ ศรีเกตุ กรรมการ

8

ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการเลขานุการ