คณะบัญชี ศรีปทุม จัดกิจกรรมครบรอบ 23 ปี

14 ส.ค. 2555

คณะบัญชี ศรีปทุม จัดกิจกรรมครบรอบ 23 ปี

19 – 21 กันยายนศกนี้

 

                คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม “23 ปี สถาปนาคณะบัญชี” ระหว่างวันพุธที่ 19 – วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 8.30 -  16.30 น. ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 23 ปี สถาปนาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทางคณะจึงได้จัดกิจกรรมทางวิชาการขึ้น ในระหว่างวันพุธที่ 19 – วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 8.30 -  16.30 น. ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเสวนา เรื่อง ก้าวที่สำคัญของนักบัญชีเมื่อเข้าสู่ AEC โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพบัญชีมากมาย ได้แก่คุณจินตนา ชัยยวรรณากร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณเจษฎา ช.เจริญยิ่ง กรรมการบริหารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และคุณทวีป ชินะประยูร ผู้อำนวยการสำนักบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการเสวนาโดย ดร.บัณฑิต      อุชิน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ กรมสรรพากร ซึ่งการเสนานาหัวข้อนี้จะจัดขึ้นหลังจากพิธีเปิดงานในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 8.30 -  12.00 น. ณ ห้องออดิทรอเรียม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย”

นอกจากการเสวนาเรื่อง ก้าวที่สำคัญของนักบัญชีเมื่อเข้าสู่ AEC แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การเสวนา หัวข้อ “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : ผลประโยชน์พนักงาน” โดยมีดร.เกียรตินิยม คุณติสุข Audit Director บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัดเป็นวิทยากร และหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” โดยนายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและสอบทานสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร, การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษาระดับปวช. และระดับปวส. ครั้งที่ 4, การนำเสนอผลงาน “การออกแบบระบบบัญชี”, การเสวนา ศิษย์เก่าของคณะบัญชีที่ประสบความสำเร็จ และการอบรม “สมัครงานอย่างไรให้โดนใจ ใครๆ ก็ต้องเรียก”

 

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถสอบถามวันเวลาจัดงานตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ได้ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02 579 1111 ต่อ 2374 – 5 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spu.ac.th/account/