“ประชุมวาระพิเศษ สสอท.”

10 ส.ค. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับอธิการบดี และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ 63 สถาบัน ในโอกาสมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวาระพิเศษ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ณ  ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม