ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8 ส.ค. 2555

         นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาองค์การ การประชุมทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้อง 5501 ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา