“ Sripatum Book for Bright Festival 2012”

25 ก.ค. 2555

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน Sripatum  Book for Bright Festival 2012  เทศกาลหนังสืออันหลากหลาย พร้อมทั้งรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  เรื่อง “ประโยชน์ของการอ่านต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่” ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก     จัดโดย สำนักหอสมุด ณ  สำนักหอสมุด ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม