กีฬาศรีปทุม ร่วมกับ สกอ. “โยคะ : เพื่อสุขภาพ”

23 ก.ค. 2555

         สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ Sport for Health “ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา : โยคะ เพื่อสุขภาพ” ให้กับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเสริมนิสัย ทัศนคติในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป โดยมี อ.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

         สำหรับโครงการ Sport for Health “โยคะ เพื่อสุขภาพ” จะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ของทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฟรี!!!ตลอดรายการ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกีฬา อาคาร 10 ชั้น 5 หรือโทรเบอร์ภายใน 2136, 2390