วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

19 ก.ค. 2555

 

         ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัย “วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2555 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน เข้าร่วมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างคับคั่ง ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

         สำหรับรายนามผู้เข้ารับรางวัล “วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2555 มีดังนี้

1.)รางวัลประเภท ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 คน ได้แก่

ชื่อ/สกุล

ศิษย์เก่า

ตำแหน่งปัจจุบัน

พันเอกธนาธิป สว่างแสง ปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต โฆษกกระทรวงกลาโหมสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
นางมุทิตา ทวีการไถ           ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สังกัดศาลยุติธรรม
นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพิสิษฐ์ วิไลรัตน์           ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกร-ผู้จัดการโครงการ บริษัท ออนไทม์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ ประธานกลุ่มศิษย์เก่าแต่งแต้มฝัน
นางสาวณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการ นักร้อง / นักแสดง ประจำค่ายช่อง 3 และค่ายทรูแฟนเทเซีย
นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักออกแบบอิสระสำนักงานออกแบบสุรเสกข์
2.)รางวัลประเภทอาจารย์ดีเด่นประจำที่มีการสอน จำนวน 2 คน ได้แก่

ชื่อ/สกุล

คณะ

อาจารย์ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ชลัท พงษ์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.)รางวัลประเภทอาจารย์ดีเด่นประจำที่ไม่มีการสอน เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานประจำ จำนวน 2 คน ได้แก่

ชื่อ/สกุล

สังกัด

นางสาวนฤดี ฟักเผือก เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
นางวิมล ชมจำปี ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ คณะนิติศาสตร์
4.)รางวัลประเภททุนการศึกษาของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) จำนวน 28 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล

คณะ

ชื่อ-สกุล

คณะ

นางสาวธนพร  พิมพ์ทอง วิทยาลัยนานาชาติ นางสาวคณิตา  พลแสน    นิเทศศาสตร์
นายดณธีร์ภูดิศ  คำกอง ศิลปศาสตร์ นางสาวรฐา  ศรีอำไพ นิเทศศาสตร์
นางสาววลีกุล  ธนุการ  วิศวกรรมศาสตร์  นางสาวพรนภา  โพนชัย นิเทศศาสตร์
นางสาวกันตนัทธ์  สัตรูพ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ นายชัยสัญญ์  ศรีวราธนานันท์ ดิจิทัลมีเดีย
นายสนธยา  วิชาโคตร       เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวประภาพร  หาญหิรัญโชติ ดิจิทัลมีเดีย           
นายวัชรา  ลาพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นายจัตุพร  รักไทยเจริญชีพ ดิจิทัลมีเดีย           
นางสาวทิพวรรณ  สิงห์สิทธิ์ บัญชี นายปฐมพงศ์  แสงสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาเขตชลบุรี    
นางสาวพรประภา  มียิ่ง บัญชี นางสาวณัฐรดา  สุวรรธนะกุล บัญชี  วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวนพเก้า  รอดมณี   เศรษฐศาสตร์ นายชิษนุพงศ์  แสนดี ศิลปศาสตร์  วิทยาเขตชลบุรี
นายทรงยศ  สังเมียน          เศรษฐศาสตร์ นางสาวพรศิริ  แซ่จัง         ศิลปศาสตร์  วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวศรุดา โตธนเศรษฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวภัทรา  นาคสมบูรณ์ ศิลปศาสตร์  วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวอุไรรัตน์  ศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวอรัญญา  มะใบ     นิเทศศาสตร์  วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวมยุรี  อุดตึง            บริหารธุรกิจ นางสาวสุรีรัตน์  แสวงมิ้ม นิเทศศาสตร์  วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวสายรุ้ง  รักกิจ บริหารธุรกิจ นางสาวภัทราภรณ์  ฉัตรทอง        นิเทศศาสตร์  วิทยาเขตชลบุรี