โครงการ “สัมมนางานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1”

19 ก.ค. 2555

      สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการ “สัมมนางานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa Mori  และอาจารย์ Aki Takahashi อาจารย์จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa Mori ได้นำเสนอผลการวิจัยชั้นเรียนเรื่อง “ความเชื่อที่มีต่อครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย” โดยมีคณะจารย์จากสถาบันต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน