การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Seoul Cyber University สาธารณรัฐเกาหลี

19 ก.ค. 2555

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับ Assistant Professor Dr.Goo Soon Kwon, Professor / Division of General Education และ Director / ASEAN Cyber University TF จาก Seoul Cyber University สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำหลักสูตรและความร่วมมือในด้านอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาออนไลน์ ระหว่าง Seoul Cyber University กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน