สัมมนาวิชาการ“ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ

18 ก.ค. 2555

            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.ศรีปทุม ร่วมกับชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย (IEEE Communications Society Thailand Chapter)  ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านโทรคมนาคม หัวข้อ “ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3.5G สู่ 4Gจากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ดร.กมล เขมะรังษี นักวิจัย หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, คุณไพโรจน์ ไววานิชกิจ Vice President บริษัทอีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในด้านโทรคมนาคมมายาวนานกว่า 18 ปี และผช.ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม การลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/M2gM9m หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม โทร 02579111 ต่อ 2157, 2285