ประชุมเครือข่าย แก้ไขปัญหายาเสพติด

18 ก.ค. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนงานโครงการด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2555 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เพื่อให้สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนได้ร่วมทบทวนและกำหนดแผนงานโครงการร่วมทั้ง 44 สถาบัน ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา