พิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดินและพิธีไหว้ครู

18 ก.ค. 2555

กำหนดการพิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดินและพิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2555

ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5

……………………………………………………………………………………………………………………………….

07.00 -07.30 น.  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกัน  ณ ลานหูกวาง และนำพานให้คณะกรรมการตัดสิน
ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม

07.30 -08.00 น.  นักศึกษาตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป
08.00-08.45  น.  นักศึกษาและคณาจารย์ พร้อมกัน ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม

08.50 -08.55 น.  อธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงตั้งแถวที่หน้าลิฟท์อาคาร1 ชั้น 5
09.00-11.30น.    อธิการบดีและผู้บริหารเดินทางเข้าสู่ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม

นักศึกษายืนขึ้นต้อนรับผู้บริหาร

ผู้บริหารนั่งประจำที่กำหนดบนเวทีข้างล่าง

อธิการบดีเดินขึ้นเวทีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระ

นักศึกษาสวดมนต์พร้อมกับท่านอธิการบดี

อธิการบดีเคารพสถาบันชาติ

พิธีการถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อธิการบดีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อธิการบดีถวายพานพุ่มสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อธิการบดีจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสัการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อธิการบดีอ่านคำถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เพลงสรรเสริญพระบารมี

พิธีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯและพิธีไหว้ครูแผ่นดิน

อธิการบดีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

อธิการบดีเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ

อธิการบดีวางพานพุ่มเป็นราชสักการะถวายครูแห่งแผ่นดิน

อธิการบดีกล่าวคำถวายราชสดุดีครูแห่งแผ่นดิน

เพลงสรรเสริญพระบารมี

อธิการบดีเดินลงจากเวทีไปนั่งประจำที่

เรียนเชิญคณาจารย์นั่งลง นักศึกษายังคงยืนเช่นเดิม

ผู้แทนนักศึกษาอ่านบทอาเศียรวาท

ดนตรีไทยบรรเลง นักศึกษาทุกคนนั่งลง

นายกสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาทุกคณะกราบสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

และ วางพานดอกไม้ธูปเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลย เดชฯ เพื่อถวายราชสักการะ ครูแห่งแผ่นดิน

-อธิการบดีและผู้บริหารลุกออกจากที่นั่ง ลงไปยืนที่หน้าแถวนักศึกษาเพื่อเตรียมจัดที่นั่งใหม่

-การแสดงของคอรัส  (ทีมงานปรับเก้าอี้ผู้บริหารหันหน้ามายังนักศึกษา)


พิธีไหว้ครู

อธิการบดีและผู้บริหารกลับไปนั่งในที่นั่งที่จัดใหม่

นักศึกษาทั้งหมดลุกขึ้นยืน

นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู (ปาเจรา จริยาโหนตุ)

นักศึกษาทั้งหมดนั่งลง

เพลงไหว้ครู (ชมรมขับร้องประสานเสียง)

ดนตรีไทยบรรเลง

ตัวแทนสโมสรนักศึกษาและตัวแทนคณะมอบพวงมาลัยไหว้ครูแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ

คณาจารย์

นักศึกษาทั้งหมดลุกขึ้นยืน

นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณ

นักศึกษาทั้งหมดนั่งลง

อธิการบดีทำพิธีเจิมหนังสือ

อธิการบดีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศพานไหว้ครู  ประจำปี 2555

อธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

เสร็จพิธี  อธิการบดีและผู้บริหารออกจากห้องประชุม

นักศึกษาทุกคนยืนส่งอธิการบดีและผู้บริหาร