รับทุนโมเดอร์นฟอร์ม

10 ก.ค. 2555

  นางสาวพรวิมล พูนศรี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ และนายพงศ์พัฒน์ ศรีรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับทุนการศึกษา-โมเดอร์นฟอร์ม จำนวนรายละ 10,000 บาท ณ บริษัทโมเดอร์นฟอร์ม จำกัด