วิทยาคารพญาไท ม.ศรีปทุม ขยายเวลารับนศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2555

10 ก.ค. 2555

 

            มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ มากมายดังนี้

                 ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร และสาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

              ส่วนระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

               รับสมัครถึงวันที่ 18 กรกฎาคมศกนี้  ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาดังกล่าวสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท  ชั้น 17 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าBTS สนามเป้า ตรงข้ามททบ.5) โทร. 0 2298 0181 – 3 ต่อ 100 และ0 2561 2222 ต่อ 2422 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th