“รางวัลสื่อรณรงค์ บริจาคโลหิต”

9 ก.ค. 2555

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพัน​ธ์ ( PR’52)  และทีมนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา (AD เลือดผสม ) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชมเชย การประกวดสื่อโปสเตอร์รณรงค์การ​บริจาคโลหิต โครงการ “แบรนด์…พลังเพื่อเลือดใหม่” จัดโดยบริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยมีอาจารย์นาตยา กันทะเสนา หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมแสดงความยินดี ภายหลังพิธีรับรางวัล     ณ ห้องจุมภฏ 2-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีน​าถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ