เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

29 มิ.ย. 2555

                           ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีสปริงค์นิวส์  ร่วมกับนักศึกษา “กลุ่มอาทรเสวนา” สถาบันพระปกเกล้า จัดอภิปรายเรื่อง ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีดร. ชาติชาย  เชษฐสุมน รองคณบดี คณนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ เอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศโอมาน, รศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร. ธนิตย์ โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมอภิปราย  ดำเนินการอภิรายโดยนายวิชชุกร  คำจันทร์ กลุ่มอาทรเสวนา และนางสาววรวีร์  วูวนิช พิธีกรสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ณ ห้อง Exhibition ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน