SPU ASEAN Youth Ambasador 2012

22 มิ.ย. 2555

     ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบใบประกาศ ในงาน  “SPU ASEAN Youth Ambasador 2012” และให้เกียรติบรรยายเรื่อง “เปิดประตูอาเซียน: การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015” จัดโดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับอาเซียน และนานาชาติ ณ ห้อง Convention 1-2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน