อภิปรายสด

21 มิ.ย. 2555

ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีสปริงนิวส์ ร่วมกับนักศึกษา
“กลุ่มอาทรเสวนา” สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดอภิปรายเรื่อง “ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Exhibition ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ดำเนินการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ Spring News

รศ.สมชัย แสงสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า “ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีพันธกิจหลักในการศึกษาวิจัย และหาคำตอบในประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อหาคำตอบต่อประเด็นนโยบายสาธารณะ และในประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และเผยแพร่ต่อสังคมในเชิงของวิชาการ โดยในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐได้เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่าไทยจะได้อะไร และไทยต้องเตรียมความพร้อมอะไร และในด้านใดบ้าง ดังนั้นศูนย์วิจัยฯจึงร่วมกับนักศึกษา “กลุ่มอาทรเสวนา” สถาบันพระปกเกล้า เห็นควรจัดให้มีการอภิปราย เรื่อง ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขึ้น เพื่อให้คำตอบที่สังคมต้องการรู้เพื่อการเตรียมพร้อมและเตีรยมรับมือของประชาชนไทย ต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง”

สำหรับวิทยากรที่ร่วมอภิปรายครั้งนี้ประกอบด้วยดร. ชาติชาย เชษฐสุมน รองคณบดี คณนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ เอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศโอมาน, รศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร. ธนิตย์ โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการอภิรายโดยนายวิชชุกร คำจันทร์ กลุ่มอาทรเสวนา และนางสาววรวีร์ วูวนิช พิธีกรสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

ผู้สนใจร่วมรับฟังอภิปรายครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 081 174 7276 และ 089 090 4767 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th