ดาว-เดือนบริหารธุรกิจ ปี 55

20 มิ.ย. 2555

นางสาวกฤติยาภรณ์  แดงสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และนายชยังกูล  ทวีธนธรรม  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลการประกวดดาวและเดือน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน