แถลงข่าว การประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โท และเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

18 มิ.ย. 2555

   ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม แถลงข่าวร่วมกับ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ   นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายหลังการจัดการประชุม การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อระดมสมองผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการกำหนดกรอบคุณวุฒิในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและเทียบเคียงในระดับสากล จัดโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน