ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Universidad Autónoma del Estado de México

17 มิ.ย. 2555

    ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ D.en C.E.T Juan José Contreras Castillo Dirección de Educación Continua y a Distancia มหาวิทยาลัย Universidad Autónoma del Estado de México เพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้าน e-Learning ในระดับนานาชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง พัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อก้าวสู่อาเซียนต่อไป จัดโดยสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ Board Room ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน