ประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554

14 มิ.ย. 2555

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

         ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารได้มาแสดงวิสัยทัศน์และชี้แจงทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี พ.ศ. 2555 ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

 

1.

รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.

ศ.ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัมนาภา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3.

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี

4.

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี

5.

อ.กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

         ซึ่งในปีนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้…

         ***อาจารย์ผู้ที่รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 100 ท่าน ได้แก่

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น “ทุติยดิเรกคุณาภรณ์จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน    
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น “จตุตถดิเรกคุณาภรณ์จำนวน 58 ท่าน ได้แก่

1

อ. กมล  น้อมงามศักดิ์

30

อ. อาทิตย์  เสาธงใหญ่

2

อ. กษิเดช  ทิพย์อมรวิวัฒน์  

31

ดร. โอภาส  โกมลวัฒนาพาณิชย์

3

รศ.ดร. กีรติ  ชยะกุลคีรี

32

ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์

4

อ. จงรักษ์  พลสงคราม 

33

อ. จันทิมา  สุรรัตน์

5

อ. เฉลิมชัย  สินธุอารีย์ 

34

อ. จิราพร  ระโหฐาน         

6

อ. ชัชวาลย์  วรวิทย์รัตนกุล

35

อ. จิราภรณ์  ชมยิ้ม

7

อ. ชิษณุ  อัมพรายน์            

36

อ. ชิดใจ  วรพงษ์ วงษ์วุฒิพงษ์ 

8

ดร. ณรงค์ชัย  ปินทรายมูล

37

อ. นพวรรณ  ยุติธรรม       

9

อ. ถวัลย์  สุวรรณฉวี          

38

อ. นุชศรา  กลัดเนียม

10

อ. ธนกฤต  พลูน้อย           

39

อ. บุษกร  เพ็งหาจิตต์

11

ผศ. ธนภณ  สมหวัง            

40

อ. ปริยา  ศุภวงศ์

12

ดร. ธนา  สุขวารี                 

41

อ. ปรางค์ทิพย์  เลขบวรวงศ์

13

ผศ. บุญเลิศ  วงศ์พรม

42

อ. พิมพ์พร  ฟองหล่ำ    

14

ผศ.ดร. ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ           

43

ผศ. มนนภา  เทพสุด

15

นอ.รศ.ดร. ประสงค์  ประณีตพลกรัง

44

อ. มณีรัตน์  เกตุไสว     

16

อ. ผิน  ฉัตรแก้วมณี            

45

ดร. วริศรา  เลิศไพฑูรย์พันธ์

17

อ. เผชิญ  จันทร์สา              

46

อ. วันทนีย์  จาริยศิลป์              

18

ผศ. พศวีร์  ศรีโหมด           

47

อ. วันดี  บุญเด็ด              

19

อ. พัฒนพงศ์  อริยสิทธิ์                 

48

อ. วิกานดา  เจียมสุข         

20

อ. ภัทรวัต  ปิติวรรณ             

49

อ. วารุณี  บัวศรี                     

21

ผศ.ดร. เริงวุฒิ  ชูเมือง           

50

อ. ศศิภัทร  อัมพวรรณ           

22

ผศ.ดร. สมเกียรติ  กรวยสวัสดิ์    

51

รศ. สมทรง  สีตลายัน

23

อ. สมเกียรติ  สมบูรณ์เงิน         

52

อ. สิริรัตน์  มัชฌิมาดิลก

24

อ. สมภพ  มีบุญ

53

อ. สุดีพร  ฉันท์เฉลิมพงศ์  

25

ดร. สัญญา  คูณขาว

54

อ. สุภาวดี  ฮะมณี

26

อ. สุทัศน์พงษ์  กุลบุตร      

55

อ. อนพัทย์  หนองคู 

27

ผศ. โสภณ  เจริญ

56

อ. อริสรา  เสริมแก้ว

28

อ. อัศวิน  ไทรสาคร           

57

อ. อุทัยรัตน์  เพ่งผล

29

อ. อาคม  เผือกจันทึก         

58

อ. อัญญา  ศรีสมพร     
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์จำนวน 41 ท่าน ได้แก่

1

อ. กฤษณ์ตินทร์  รักษาคำ  

22

อ. จิราภรณ์  อัมพรพรรดิ์  

2

อ. เกียรติศักดิ์  สกุลพันธ์

23

อ. จีระวรรณ  วิสายอน      

3

ผศ.ดร.คมวุธ  วิศวไพศาล  

24

อ. ธนาพร  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา       

4

อ. จรรยา  ผลประเสริฐ      

25

ดร. ธรินี  มณีศรี

5

ดร.  ธ.ธง  พวงสุวรรณ       

26

ดร. ปาริชาติ  คุณปลื้ม 

6

อ. ธนาสิทธิ์  เพิ่มเพียร

27

อ. สาวพรรษา  รอดอาตม์  

7

อ. ธนัญ  เรือนคง                

28

อ. พูนทรัพย์  วัจนสุนทร   

8

ผศ. นพดล  ปกรณ์นิมิตดี  

29

อ. เพ็ญประภา  สุวรรณะ   

9

อ. ประภัสสร  คำสวัสดิ์     

30

อ. อำไพ  สมิตานนท์          

10

อ. พลกฤษณ์  ไพรสานฑ์วณิชกุล

31

อ. มาลิวรรณ  บุญพลอย    

11

อ. วรพจน์  พันธุ์คง

32

อ. เยาวนารถ  พันธุ์เพ็ง       

12

อ. วนายุทธ์  แสนเงิน

33

อ. รัตนติญา ฤทธิโชติ

13

อ. ศรายุธ  ยืนยง

34

อ. วรพรรณ  วงศ์พิศาล                   

14

อ. สมภพ  แอลล์

35

อ. วรวรรณ  อเนกะเวียง    

15

อ. สรพล  บูรณกูล

36

อ. วันเพ็ญ  จารลี                

16

อ. สุรชัย  ทองแก้ว

37

อ. วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ    

17

อ. สุภาค  สิทธิทองแพง     

38

ดร. สิรินธร  สินจินดาวงศ์

18

อ. โสภิต  ภาโนมัย             

39

ผศ. สุพัฒตรา  เกษราพงศ์

19

อ. อภิชัย  ตระหง่านศรี      

40

อ. สุรีย์ฉาย  พลวัน                              

20

อ. อุดมศักดิ์  จันทราโพ

41

ดร. อภิรดี  อำนรรฆมณี    

21

อ. ขวัญเดือน  ชื่นใจ

 

 

 

         ***อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

 

ที่

ชื่อ/สกุล

คณะ

ตำแหน่งวิชาการ

สาขา

1

ผศ.จิโรจน์ จริตควร วิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

ผศ.วิชิต เครือสุข วิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรมไฟฟ้า

3

ผศ.ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี วิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

ผศ. Yasumasa Mori สถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาษาญี่ปุ่น

5

ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ บริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารธุรกิจ

6

ผศ.เผชิญ จันทร์สา วิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรมเครื่องกล

7

ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี วิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรมอุตสาหการ

8

ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย นิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นิติศาสตร์

9

ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยการศึกษา

10

ผศ.พลเอกเสรี พุกกะมาน สถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรัชญาและศาสนา

 

         ***อาจารย์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จาก สมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

 

ที่

ชื่อ/สกุล

ตำแหน่ง

ดีเด่นด้าน

ระดับ

1

ผศ.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

2

นายเสกสรรค์ เสียงเพราะ ผู้จัดการอาคาร 11 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ผู้ปฏิบัติการ

 

         ***อาจารย์ที่อำลาเกษียณอายุ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

 

ที่

ชื่อ/สกุล

ตำแหน่ง

อายุงาน

1

พลเอกสราวุธ บูรณดิลก รองอธิการบดี

14 ปี 3 เดือน

2

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการนโยบาย ICT

4 ปี 2 เดือน

3

อาจารย์อำนวย มุทิตาเจริญ คณบดีกิตติคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 ปี 8 เดือน

4

ผศ.ดร.กลอเรีย วิธีเจริญ ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ศูนย์ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์

8 ปี 6 เดือน

5

รศ.ดร.รุจิร์ภู่สาระ ผอ. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

7 ปี 1 เดือน

6

อาจารย์อุบลรัตน์ เจาะจิตต์ อาจารย์ประจำสำนักงานอธิการบดี

25 ปี

7

นายพักตร์ แม่น้ำ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย สำนักงานอาคารสถานที่

22 ปี 7 เดือน