“Social Media กับการเรียนการสอน”

14 มิ.ย. 2555

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ สัมมนาวิชาการเรื่อง “การใช้ Social Media กับการเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ ผูกใจผู้เรียน  ตรงใจผู้สอน”  โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรสรวง ดวงจินดา รักษาการผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ม.ศรีปทุม ,ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร นายกสมาคม ThaiPOD และผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นวิทยากร พร้อมทั้งกิจกรรม Work Shop จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลจากภายนอกเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก    ณ  ห้องออดิทอเรียม  อาคาร40 ปี ม.ศรีปทุม ชั้น14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน