ม.ศรีปทุม จัดประชุมวิชาการ 26 ต.ค.นี้ ชูแนวคิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

13 มิ.ย. 2555

              มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 7) ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 น. ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยเปิดรับบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2555นี้

             รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการประดิษฐ์คิดค้นทั้งในด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2555 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable Development) ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งเป็นการเสนอผลงานวิจัยประจำปีในสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนอีกด้วย”

              สำหรับผู้ที่สนใจร่วมนำเสนอบทความความงานวิจัยและต้องการร่วมงานการประชุมครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 02 579 1111 ต่อ 1331 และ 1252 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eoffice.spu.ac.th/spucon12/