ม.ศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

8 มิ.ย. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  ภายใต้แนวคิด “4 Years Change at Sripatum University : มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราจะทำให้ 4 ปีของคุณหมุนไปด้วย Speed เดียวกับโลก” โดยมี    ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 15  และวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555  เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

อาจารย์อรนุช  อุสาหะ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจารศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โดยในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 จะเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ให้นักศึกษาใหม่ทุกคณะรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมพิธีฯ เวลา 07.30 น. ในคณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี(อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะดิจิทัลมีเดีย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รายการตัว ณ หน้าอาคารสยามบรมราชกุมารี(อาคาร5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ รายงานตัว ณ หน้าอาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในภาคเสาร์-อาทิตย์ ของทุกคณะ และให้นักศึกษาใหม่รายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในเวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ทุกคณะ สามารถดูรายละเอียดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมได้ที่ http://www.spu.ac.th/affair/news/1839 หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) โทรศัพท์ 0 2579 1111 ต่อ 2116, 2132, 2162