ต้อนรับ Government Senior High School “SMAN 71 Jakarta” สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

7 มิ.ย. 2555

   อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิทยาลัยนานาชาติ ตลอดจนหลักสูตรที่เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติแก่ คณาจารย์ 5 ท่าน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30 คน จาก Government Senior High School “SMAN 71 Jakarta” สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาในประเทศไทย ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม