“9 รางวัล แห่งความภูมิใจ วันสหกิจศึกษาไทย พ.ศ.2555”

7 มิ.ย. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 ซึ่ง ม.ศรีปทุม ได้รับ 9 รางวัล ในระดับเครือข่าย  ดังนี้ รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย, รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  ,รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รางวัล  ,รางวัลโครงงาน   สหกิจศึกษาดีเด่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 3 รางวัล, รางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษา จำนวน 1 รางวัล  และรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น จำนวน 1 รางวัล จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย   และเครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ   ณ ห้องรอยัลจูบิลลีบอลรูม  อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี